กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทางโรงพยาบาลจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด

ประเภทการลงทะเบียน

ข้อมูลที่คุณต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน

  • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (ในกรณีที่ท่านไม่มีประกันสุขภาพ กรุณาดูรายละเอียดในข้อถัดไป
  • ใบส่งตัวหรือใบรับรองการรักษา (ในกรณีที่ต้องการใช้)
  • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
  • ใบรับรองการรักษาจากบริษัทคู่สัญญา

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย ในวันที่เข้ารับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (ในกรณีใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ)
  • ใบส่งตัวหรือใบรับรองการรักษา (ในกรณีที่ต้องการใช้)
  • ใบรับรองการรักษาจากบริษัทคู่สัญญา

หมายเหตุ

  • บริการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ใช่การนัดหมายล่วงหน้า และไม่ได้เปิดบริการ 24 ชม.
  • กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ 48 ชม. ก่อนการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล