ข่าวสารผู้ถือหุ้น

กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่ท่านถือหุ้น

สมิติเวช

โรงพยาบาล
 • สุขุมวิท
 • ศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลเด็กสุขุมวิท
 • โรงพยาบาลเด็กศรีนครินทร์
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
 • จดหมายเชิญประชุม (5 หน้า)

  ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ฉบับย่อ)

  ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานการขอถอนหุ้น (F10-6) เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 1 (3 หน้า)

  ดาวน์โหลด
 • ความเห็นของกรรมการอิสระฯ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 2 (4 หน้า)

  ดาวน์โหลด
 • รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินฯ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 3 (87 หน้า)

  ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4 (2 หน้า)

  ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 5 (2 หน้า)

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

  ดาวน์โหลด
 • ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

  ดาวน์โหลด
 • ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

  ดาวน์โหลด
 • คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 6 (1 หน้า)

  ดาวน์โหลด
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 7 (2 หน้า)

  ดาวน์โหลด
 • แผนที่แสดงสถานที่ประชุม เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 (1 หน้า)

  ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :