ข่าวสารผู้ถือหุ้น

สมิติเวช

โรงพยาบาล
 • สุขุมวิท
 • ศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลเด็กสุขุมวิท
 • โรงพยาบาลเด็กศรีนครินทร์
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 48 ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
 • จดหมายเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและแต่งตั้งใหม่ เอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1

  ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 2

  ดาวน์โหลด
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นฯ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 3

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4

  ดาวน์โหลด
 • ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4

  ดาวน์โหลด
 • วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 5

  ดาวน์โหลด
 • ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 6

  ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :