ประวัติการรักษาทางการแพทย์

ประวัติการรักษาทางการแพทย์

ข้อมูลทางการแพทย์ รวมถึงประวัติการรักษาของผู้รับบริการ ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างมากสำหรับแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับอาการต่างๆ สมิติเวช จึงขอความร่วมมือในการนำประวัติหรือข้อมูลทางสุขภาพเหล่านี้ติดตัวท่านมาด้วยในการรับบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหน เช่น สมุด เวชระเบียน ไฟล์แบบดิจิทัล หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆ

หากท่านมีประวัติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีประวัติการแพทย์ผ่านแอพพลิเคชันเช่น Samitivej PLUS ท่านสามารถนำประวัติลักษณะนี้มาแสดงกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีสมิติเวชขอแนะนำให้นำเอาประวัติจากสถานพยาบาลเดิมทั้งหมดติดตัวมาประกอบด้วย